ઇ-વે બિલમાં જી.એસ.ટી.ની રકમ નહીં લખો તો પણ માલ જપ્ત કરી શકશે નહીં

0
96
  • વેપારી વર્ગ માટે હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો: બિલમાં કલેરિકલ ભૂલ થાય તો પણ અધિકારીઓ માલ ટાંચમાં લેવાનો આદેશ કરતા હતા; આ ચુકાદો હવે કરદાતાઓને કાર્યવાહી કરવામાં અગત્યનો સાબિત થશે


ઇ વે બિલમાં જીએસટી ની રકમ નોંધ નહીં કરી હોય તો પણ માલ જપ્ત કરી શકશે નહીં તેઓ એક હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કેરેલા હાઇકોર્ટ માં થયેલી પિટિશન સંદર્ભે આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે.


આ અંગેની વિગત મુજબ કરદાતાનો માલ વહન થતો હતો તેમાં ઇ વે બિલ બનાવવું ફરજિયાત હતું જે બનાવેલ હતું પરંતુ ઇ વે બિલમાં આઇજીએસટી ની રકમ અલગ દશર્વિેલ ના હતી.કરદાતાના માલ જોડે વહન સાથે બિલ પણ જોડવામાં આવેલ હતું.આઈ જી એસ ટી ની રકમ સ્પષ્ટ પણે દશર્વિેલ હતી.સર્વેલન્સ સ્કોવડના અધિકારી દ્વારા ઇ વે બિલમાં આઈ.જી.એસ.ટી.ની રકમ અલગના દશર્વિવાના કારણે માલ જપ્ત કરવા આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો.


કરદાતા તરફે એવી દલિલ કરવામાં આવી હતી કે જી.એસ.ટી. હેઠળ નિયમ 138એ હેઠળ ઇ વે બિલમાં ટેક્સ ફરજિયાત અલગ દશર્વિવો જોઈએ એ અંગે કોઈ જોગવાઈ નથી.માત્ર આઈ.જી.એસ.ટી.ની રકમ ના દશર્વિવાના કારણે માલને ટાંચમાં લેવો યોગ્ય નથી. આ સંદર્ભે હાઈકોર્ટે એવો ચુકાદો આપ્યો કે,જી.એસ.ટી. કાયદાના નિયમ 138એ હેઠળ ઇ વે બિલમાં આઈ.જી.એસ.ટી.ની રકમ અલગ દશર્વિવી ફરજિયાત છે તેવો કોઈ નિયમ નથી.ટેક્સની રકમ બિલમાં દશર્વિવામાં આવેલ છે તે અંગે કોઈ વિવાદ નથી. આ કારણોસર આ કેસના સામેવાળા (રાજ્ય એસ.જી.એસ.ટી. ઓફિસર) દ્વારા કરવામાં આવેલ માલ ટાંચના આદેશો રદબાતલ ઠરાવવામાં આવે છે.આ કેસના સામેવાળાને આ ઓર્ડર મળતાજ કરદાતાનો માલ છોડી દેવા આદેશ કરવામાં આવે છે. જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ 50000 થી વધુના મૂલ્યના માલ નું જ્યારે વહન થતું હોય ત્યારે ઇ વે બિલ બનાવવાનું રહેતું હોય છે. આ ઇ વે બિલ બનાવવામાં થોડી ક્લેરિકલ ભૂલો થાય તો પણ અધિકારીઓએ ગંભીરતા થી લઈ માલ ટાંચમાં લેવા સુધીના આદેશ કરતાં રહ્યા છે. આ આદેશ કરદાતાઑને ચેક પોસ્ટ સામેની કાર્યવાહીમાં ઉપયોગી થશે.તેમ કરવેરા સલાહકાર ભવ્ય પોપટે જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here