શહેરોમા જૂની ભૂલાતી રમતો ગામડાંમાં યથાવત્

0
264

ધંધુકા તાલુકાના ઉંચડી ગામના બાળકો જુની રમત લખોટીને આજે પણ જાણવી રાખી છે. હાલની 21મી સદીમાં શહેરો ના બાળકો મોબાઇલમાં જુદી જુદી ગેમો રમી જૂની રમતો ભૂલી ગયા છે ત્યારે ગામડામાં બાળકો મોબાઈલની જગ્યાએ પહેલાની જૂની રમતો જેવીકે લખોટી, ગિલીડંડા, જેવી રમતો રમીને બાળકો આનંદ માળી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here