ગીર-સોમનાથ જિલ્લામાં દ્રિ-ચક્રિય વાહનોની નવી સીરીઝ અને ફોર વ્હિલ વાહનોના સીરીઝના ગોલ્ડન અને સીલ્વર નંબર હરાજી થશે

0
445

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી, ગીર-સોમનાથ દ્રારા દ્રિ-ચક્રિય વાહનોની બાકી રહેલ નંબરની સીરીઝ જી.જે.૩૨.પી અને ફોરવ્હિલ વાહનોની બાકી રહેલ નંબરની સીરીઝ જી.જે.૩૨ કે. મા ગોલ્ડન-સીલ્વર નંબરો માટેની હરાજી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ ખોલવામાં આવશે. પસંદગીના નંબર મેળવવા ઈચ્છતા વાહન માલીકો તેમના વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન દિવસ-૭ માં ઓનલાઈન http://parivahan.gov.in/fancy પર રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાશે.

  તા. ૧૭ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૦ સુધી AUCTION માટે ઓનલાઈન સીએનએ ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન કરી અરજી કરવાની રહેશે. તા.૨૦ થી ૨૧-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ AUCTION  નું bidding ઓપન થશે. તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ તથા સીએનએ ફોર્મ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી, બિરલા મંદિર વેરાવળ ખાતે જમા કરાવવાનું રહેશે. વાહન વેચાણ તારીખ થી ૬૦ દિવસની અંદરના જ અરજદારો આ હરાજીમાં ભાગ લઈ શકશે. સમયમર્યાદા બહારની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે તેમ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી ગીર સોમનાથની યાદીમાં જણાવાયું છે.


અહેવલ:- હમીરસિંહ દરબાર ,ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here