ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ધોરણ-૧૨ની સામાન્ય પ્રવાહની પુરક પરિક્ષા સંદર્ભે પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જારી કરાયા

0
129

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્રારા તા.૨૮-૦૯-૨૦૨૦ થી તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૦ દરમ્યાન ધોરણ-૧૨ ની સામાન્ય પ્રવાહનની પુરક પરીક્ષા લેવાનાર છે. પરીક્ષા સંદર્ભે અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટશ્રી ડો.બી.એસ.પ્રજાપતિ ગીર સોમનાથ ધ્વા્રા નીયત કરાયેલ પરીક્ષા કેન્દ્રો અને બિલ્ડીં ગો આસપાસ પરિક્ષાઓમાં ચોરીના દુષણને ડામવા તથા પરીક્ષા શાંતીપુર્ણ માહોલમાં યોજવા તેમને મળેલી સત્તાેની રૂએ પરીક્ષાના નિયત સ્થાળોને આવરી લઇ પ્રતિબંધાત્માક આદેશો જારી કર્યા છે.


પરીક્ષા કેન્દ્રો ની આસપાસ ૨૦૦ મીટરના વિસ્તાનરમાં કોઇ પણ માર્ગ ચોકમા, કે ગલીઓમાં ચાર કે તેથી વધારે લોકોએ એકઠા થવુ નહીં, સરઘસો કાઢવા નહીં, તેમજ સુત્રો પોકારવા નહીં, ૨૦૦ મિટરના; વિસ્તાઠરમાં કોપીંઈંગ મશીન દ્વારા કોપીઓ કરવાનો વ્યતવસાય કરતા-ઝેરોક્ષ મશીનો ધરાવતા ધંધાર્થીઓ/મશીન ધારકોએ તેઓનાં કોપીઇંગ મશીન ચલાવવા નહીં,કે કોઇ પણ પત્રો,દસ્તાથવેઝો, કાગળોની નકલ કરવી નહીં, ઝેરોક્ષ મશીનો બંધ રાખવા, પરીક્ષા કેન્દ્રો નાં ભવન/બિલડીંગોનાં મુખ્યો પ્રવેશ દ્વાર પાસે જ પોલીસ કર્મચારીએ ઉભા કરી જે પરીક્ષાર્થી પાસે પ્રવેશીકા (ફી રસીદ) હોય તે ચકાસીને જ માત્ર પરીક્ષાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપવાનો રહેશે.પરીક્ષામાં રોકાયેલા કેન્દ્ર ના સંપાદકશ્રીઓ બિલ્ડીંોગ કંડકટરશ્રી,ખંડ નિરીક્ષકો,વહીવટી સેવામાં જેઓને ફરજ સોંપવામાં આવેલ છે.


પોલીસ કર્મચારીઓએ શાળાનાં મુખ્યી પ્રવેશદ્વાર પાસે જ ફરજ બજાવવાની રહેશે. વર્ગ ખંડમાં પ્રવેશ કરવાનો રહેશે નહીં. વિદ્યાર્થી, વિદ્યાર્થીનીઓ, શિક્ષકો, સંચાલકો,વહીવટી કર્મચારીઓ,જાહેર જનતા કે ફરજ પરનાં તમામ પ્રકારનાં સરકારી કર્મચારીઓએ પરીક્ષા સંબંધી ચોરી ગણાય તેવી કોઇ વસ્તુત અથવા ઈલેકટ્રોનિક્સ આઇટમ જેવી કે મોબાઇલ ફોન,પેજર, કેલ્ક્યુ લેટર,વિગેરે ,પુસ્તિક,કાપલી,ઝેરોક્ષ નકલો,પરીક્ષા સ્થજળમાં લઇ જવા નહીં અને તેમાં મદદગારી કરવી નહીં


પરીક્ષાર્થી ઉમેદવાર અને પરીક્ષા સબંધીત કામગીરીમાં રોકાયેલ ફરજ પરનાં અધીકૃત માણસો સિવાય કોઇએ પ્રતિબંધીત વિસ્તાંરમાં દાખલ થવુ નહીં, કોઇ પણ ઇસમે કોઇ પણ તરકીબ વાપરી પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષા વિષયક ચોરી કરવા/કરાવવામાં સીધી કે આડકતરી મદદગારી કરવી કે કરાવવી નહીં.


પરીક્ષા ખંડમાં પરીક્ષાર્થીઓને કોઇપણ પ્રકારની ખલેલ ભય પહોંચે તેવુ કૃત્યા કરવુ નહીં. પોતાનાં અંગત ઉપયોગ માટે કોપીઇંગ મશીનનો વપરાશ કરતી વ્યલક્તિઓને, લગ્નનો વરઘોડો કે અંતિમયાત્રાને તેમજ ફરજની રૂએ જે કર્મચારીને મુક્તિ આપવામાં આવી હોય તેવી વ્ય ક્તિઓને એકત્રીત થવાની જોગવાઇ લાગુ પડશે નહીં આ હુકમનો ભંગ કરનાર ભારતીય દંડ સંહીતાની કલમ-૧૮૮ હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે. આ હુકમ તા.૨૮-૦૯-૨૦૨૦ થી તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૦ દરમ્યાન સવારના ૧૦.૦૦ કલાકથી સાંજના ૭ કલાક સુધી લાગુ પડશે.

અહેવાલ- હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here