ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ડી.એલ.એડ.ની પરિક્ષા સંદર્ભે પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જારી કરાયા

0
116

ગીર-સોમનાથ, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્રારા તા.૧૨-૦૧૦-૨૦૨૦ થી તા.૨૦-૧૦-૨૦૨૦ દરમ્યાન ડી.એલ.એડ.ની પરીક્ષા લેવાનાર છે. પરીક્ષા સંદર્ભે અધિક જિલ્લાધ મેજીસ્ટ્રેટ ડો.બી.એસ.પ્રજાપતિ ગીર સોમનાથ દ્વારા નીયત કરાયેલ પરીક્ષા કેન્દ્રો અને બિલ્ડીં્ગો આસપાસ પરિક્ષાઓમાં ચોરીના દુષણને ડામવા તથા પરીક્ષા શાંતીપુર્ણ માહોલમાં યોજવા તેમને મળેલી સત્તારની રૂએ પરીક્ષાના નિયત સ્થડળોને આવરી લઇ પ્રતિબંધાત્માક આદેશો જારી કર્યા છે.


પરીક્ષા કેન્દ્રો ની આસપાસ ૨૦૦ મીટરના વિસ્તામરમાં કોઇ પણ માર્ગ ચોકમા, કે ગલીઓમાં ચાર કે તેથી વધારે લોકોએ એકઠા થવુ નહીં, સરઘસો કાઢવા નહીં, તેમજ સુત્રો પોકારવા નહીં, ૨૦૦ મિટરના; વિસ્તાવરમાં કોપીંઈંગ મશીન દ્વારા કોપીઓ કરવાનો વ્યપવસાય કરતા-ઝેરોક્ષ મશીનો ધરાવતા ધંધાર્થીઓ/મશીન ધારકોએ તેઓનાં કોપીઇંગ મશીન ચલાવવા નહીં,કે કોઇ પણ પત્રો,દસ્તાઓવેઝો, કાગળોની નકલ કરવી નહીં, ઝેરોક્ષ મશીનો બંધ રાખવા, પરીક્ષા કેન્દ્રો નાં ભવન/બિલડીંગોનાં મુખ્યધ પ્રવેશ દ્વાર પાસે જ પોલીસ કર્મચારીએ ઉભા કરી જે પરીક્ષાર્થી પાસે પ્રવેશીકા (ફી રસીદ) હોય તે ચકાસીને જ માત્ર પરીક્ષાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. પરીક્ષામાં રોકાયેલા કેન્દ્રોના સંપાદકઓ બિલ્ડીંીગ કંડકટર,ખંડ નિરીક્ષકો,વહીવટી સેવામાં જેઓને ફરજ સોંપવામાં આવેલ છે.


પોલીસ કર્મચારીઓએ શાળાનાં મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે જ ફરજ બજાવવાની રહેશે. વર્ગ ખંડમાં પ્રવેશ કરવાનો રહેશે નહીં. વિદ્યાર્થી, વિદ્યાર્થીનીઓ, શિક્ષકો, સંચાલકો,વહીવટી કર્મચારીઓ,જાહેર જનતા કે ફરજ પરનાં તમામ પ્રકારનાં સરકારી કર્મચારીઓએ પરીક્ષા સંબંધી ચોરી ગણાય તેવી કોઇ વસ્તુત અથવા ઈલેકટ્રોનિક્સ આઇટમ જેવી કે મોબાઇલ ફોન,પેજર, કેલ્ક્યુ લેટર, વિગેર, પુસ્ત ક, કાપલી, ઝેરોક્ષ નકલો પરીક્ષા સ્થ ળમાં લઇ જવા નહીં અને તેમાં મદદગારી કરવી નહીં


પરીક્ષાર્થી ઉમેદવાર અને પરીક્ષા સબંધીત કામગીરીમાં રોકાયેલ ફરજ પરનાં અધીકૃત માણસો સિવાય કોઇએ પ્રતિબંધીત વિસ્તાંરમાં દાખલ થવુ નહીં, કોઇ પણ ઇસમે કોઇ પણ તરકીબ વાપરી પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષા વિષયક ચોરી કરવા/કરાવવામાં સીધી કે આડકતરી મદદગારી કરવી કે કરાવવી નહીં.


પરીક્ષા ખંડમાં પરીક્ષાર્થીઓને કોઇપણ પ્રકારની ખલેલ ભય પહોંચે તેવુ કૃત્યમ કરવુ નહીં. પોતાનાં અંગત ઉપયોગ માટે કોપીઇંગ મશીનનો વપરાશ કરતી વ્યરક્તિઓને, લગ્નનો વરઘોડો કે અંતિમયાત્રાને તેમજ ફરજની રૂએ જે કર્મચારીને મુક્તિ આપવામાં આવી હોય તેવી વ્યઅક્તિઓને એકત્રીત થવાની જોગવાઇ લાગુ પડશે નહીં આ હુકમનો ભંગ કરનાર ભારતીય દંડ સંહીતાની કલમ-૧૮૮ હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે. આ હુકમ તા.૧૨-૧૦-૨૦૨૦ થી તા.૨૦-૧૦-૨૦૨૦ (બંન્ને દિવસો સહિત) દરમ્યાન સવારના ૧૦.૦૦ થી બપોરના ૧૨:૦૦ કલાક સુધી લાગુ પડશે.

અહેવાલ- હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here