ગીરસોમનાથ: લોકરક્ષક તાલીમ માટે વ્યાખ્યાતાની નિમણુંક કરાશે

0
79

ગીરસોમનાથ, નવા ભરતી થયેલ લોકરક્ષકોને બેઝીક તાલીમ હાલ પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર (હિણાજ) ગીર સોમનાથ ખાતે ચાલુ થયેલ છે. તેઓને તાલીમ આપવા માટે કાયદાના સારા જાણકાર એવા વ્યાખ્યાતા તરીકે નિવૃત્ત ના.પો. અધિ./ નિવૃત્ત પો.ઇન્સ. / નિવૃત્ત પો.સબ ઈન્સ. /એડવોકેટની કુલ – ૧ જગ્યા પર વ્યાખ્યાતા તરીકે તદન હંગામી ધોરણે લોકરક્ષક તાલીમ બેંચ પુરતા કરાર આધારીત નિમણુંક કરવાની છે. જેથી વ્યાખ્યાતા તરીકે ફરજ બજાવવા ઇચ્છતા વ્યક્તિએ પોતાની અરજી પોલીસ અધિક્ષક ગીર સોમનાથ(વેરાવળ) ખાતે આવેલ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મુખ્ય મથક ગીર સોમનાથનાને તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૦ના કલાક ૧૭/૦૦ સુધીમાં મળી રહે તે રીતે રૂબરૂ/ટપાલ/email sp-gir@gujarat.gov.in મારફતે મોકલી આપવાની રહેશે. તેમ પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ ત્રિપાઠી ગીર સોમનાથની યાદીમાં જણાવાયું છે.

અહેવાલ- હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here